Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet

Projektet grundar sig i den internationella bedömargruppen inom KrUUt-projektet. KrUUT (2013) förordade att kulturarvet i ökad utsträckning borde användas som en resurs inom universitetet genom att utveckla sätt att integrera bibiliotek och museer som verktyg för lärande i kurser och program. Projektet syftar sålunda till att vidareutveckla och ytterligare professionalisera användandet av universitetets kulturarv i högskolepedagogiken vid universitetet. Häri ingår att finna och utveckla lösningar och konkreta, normkritiska pedagogiska modeller för ett aktivt användande av kulturarvets miljöer och samlingar i undervisningen. Målsättningen är att systematisera former och säkra stöd som bidrar till att undervisning med hjälp av – och i – kulturarvet blir en beständig och spridd undervisningsform inom universitetet. En viktig del i projektet är att, i samverkan med kulturarvsaktörer, lärare och studenter, fånga upp de insatser som redan görs/planeras och som kan utgöra underlag då nya kursmoment utvecklas – med kulturarvsmiljöer som inspirerande resurser. Projektet pågår 2014-2016 och finansieras av rektors strategiska medel och medfinansierat av Centrum för genusvetenskap och Konstvetenskapliga institutionen.

Projektledare: Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh

Bild på mynt
Facebook
Twitter
Blogg

Mer om projektet