Centrums föreståndare får likavillkorspris

2017-09-26

Rådet för likavillkor vid Uppsala universitet delar varje år ut ett pris till en person eller grupp som utfört framstående insatser för främjandet av lika villkor inom universitetet. I år på Likavillkorsdagen, den 19 september 2017, fick Centrums föreståndare Anita Hussénius äran att ta emot priset med följande motivering:

Anita Hussénius praktiserar framgångsrikt och jämlikt ledarskap och sätter personalens intressen, trivsel och säkerhet i första rum. Hon jobbar på ett hierarkilöst och inkluderande sätt; alla medarbetare behandlas som lika värda oavsett yrkestitel, härkomst, sexuell läggning, könsidentitet, funktionalitet eller meriter. Idéer och förslag från personalen tas emot på ett uppmuntrande, pedagogiskt och konstruktivt sätt vilket skapar en öppen och inkluderande atmosfär på arbetsplatsen.

Mottagaren av lika villkorspriset får 25 000 kr i from av ett anslag som ska användas till ändamål som rör lika villkorsfrågor inom universitetets verksamhet. Anita berättar att hon redan har flera idéer. En av dessa skulle rikta sig särskilt mot personer anställda inom det naturvetenskapliga och medicinska området och då handla om att öka medvetenheten om normer som leder till att vissa grupper kan missgynnas och/eller exkluderas.

Vid prisutdelningen fick Anita själv möjlighet att säga några ord, här är ett kort utdrag: Att göra något, att agera är viktigt. Motstånd och nederlag får inte låta oss tystas. Det är handlingen, vad vi gör, och även hur vi gör detta görande, som är viktig, som räknas. Det räcker inte med stolta visioner, tydliga målformuleringar och handlingsplaner; det räcker inte hur många dokument som än produceras, om dessa inte ger avtryck i handling.
Läs hela Anitas tal


Stort grattis Anita!