Hur Centrum är organiserat

Centrum för genusvetenskap är en centrumbildning som samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner vid Uppsala universitet. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare, tillika forskningsledare. En ny lärostolsprofessur har nyligen blivit tillsatt. Gabriele Griffin påbörjade sin tjänst januari 2016.

Styrelsen

Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap skall centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:
• Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
• Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av      områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
• En ledamot på områdesnämnden för medicin och farmaci
• En ledamot på områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
• Studentkårerna utser gemensamt en student inom grundutbildningen och en doktorand.
• Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.
Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (student och doktorand ett år).

Styrelsens medlemmar från och med 1 januari 2016 och tre år framåt:
Professor em Agneta Stark, Ordförande
Anna Williams, professor, Humaniora och samhällsvetenskap
Dimitrios Iordanoglou, forskare, Historisk-Filosofiska fakulteten
Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa, Medicin och farmaci
Elisabeth Larsson, lektor, Teknik och naturvetenskap
Anders Johansson, doktorandrepresentant
Madeleine Eriksson, studentkårsrepresentant (masterstudent i genusvetenskap)
Repr. personalorganisationerna May-Britt Öhman (SACO) och Ellena Papaioannou (SEKO)