Kursplan för Genusvetenskap A

Gender Research A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-08-25
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 03, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

MÅL
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och frågeställningar
 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier och forskningsområden
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
 • göra genusvetenskapliga analyser av olika typer av empiriska material
 • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger grundläggande kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Den ger en introduktion till genusvetenskapliga teorier och genusforskning inom olika områden samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och genus i relation till andra maktordningar.

A1. Genusvetenskapens grunder 7.5 hp

Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

A2. Arbete, familj och politik 7.5 hp

Delkursen introducerar aktuell genusforskning med olika perspektiv på arbete, familj och politik. Såväl lokala som globala förhållanden diskuteras, liksom samspelet mellan dem. 

A3. Sexualiteter och kroppar 7.5 hp

Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

A4. Kulturella representationer 7.5 hp

Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom hemskrivning och seminariedeltagande.
Delkurs 2 examineras genom fältarbete, PM och seminariedeltagande.
Delkurs 3 examineras genom PM, hemskrivning och seminariedeltagande.
Delkurs 4 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt seminariedeltagande.
Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.