Bli doktorand

Doktorandtjänster är vanligtvis en fakultetsfinansierad anställning med lön. Centrum välkomnar även sökande med extern finansiering. Doktorander som är självfinansierade måste visa tillgång på medel motsvarande fyra års doktorandlön på heltid. 

Läs mer om forskarutbildningen, inklusive behörighet, ansökan och antagning i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i genusvetenskap.

Behörighet och förkunskapskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig och bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Behörig är den sökande som har något av följande:

  1. avlagt examen på avancerad nivå (Master-nivå eller likvärdig utbildning),
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper,

Sökanden måste också ha förvärvat minst 60 högskolepoäng i genusvetenskap eller annat ämne med genusvetenskaplig relevans.

Ansökan

Doktorandtjänster utlyses på Uppsala universitets hemsida minst tre veckor före ansökningstidens utgång. De handlingar som ska bifogas ansökan listas i utlysningen, men vanligtvis gäller följande:

  • CV,
  • ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå (Master eller Magisteruppsats),
  • projektplan för avhandlingsarbetet,
  • personligt brev,
  • vidimerade kopior av examensbevis (alternativt intyg från handledare om att uppsats på avandcerad nivå ventileras inom kort),
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Antagning och urval

Till utbildning på forskarnivå får bara antas sökande för vilka det finns en plan för studiefinansiering under hela utbildningstiden, normalt genom anställning som doktorand. Föreståndaren vid Centrum för genusvetenskap, i samråd med en bedömargrupp ledd av studierektor för forskarutbildningen, beslutar om antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning av doktorand med extern eller egen finansiering fattas av fakultetsnämnden. 

När deadline för ansökan har passerat sammanställs en slutlista av kandidater, varav de högst rankade kallas till intervju. Kandidater informeras normalt om resultatet av urvalsprocessen inom 2-3 veckor efter intervjutillfället. 

Senast uppdaterad: 2023-06-01