Engagerade elever ”Kick back!”

Den här studien undersöker ungdomars engagemang för kemi och deras relation till den hegemoniska naturvetenskapliga skoldiskursen.

Bakgrund: Intresset för naturvetenskap bland 15-åringar i några av världens rikaste länder sjunker, speciellt i de nordiska länderna och Japan (Sjøberg & Schreiner 2010). Enligt många forskare ligger problemet i den naturvetenskapliga diskursen (Brickhouse 2001, Hasse 2002, Archer etal. 2010) och därmed med de normer och värden som åtföljer ämnesinnehållet i undervisningen (Roberts & Östman 1998). För att skapa en naturvetenskap som eleverna kan identifiera sig med menar Nancy Brickhouse att vi "…need to know how students engage in science and how this is related to who they are and who they want to be" (2001 p. 286).

Syfte: Att lyfta fram de intressen och erfarenheter som eleverna engageras av. liksom de normativa positioner de intar i förhållanden till den rådande diskursen.

Studiens upplägg och empiri: Detta är en diskursanalytisk studie där 198 elevsvar från en av de uppgifter i det nationella provet i kemi (2009) analyseras med det lingvistiska verktyget Appraisal.

Den teoretiska tolkningsramen utgörs av kritisk didaktik (Östman & Roberts 1998) och feministiska teorier om naturvetenskap, lärande och undervisning (Harding 1986) samt performativitetsteori (Butler 1990, Haraway 1991).

Resultat: Det nationella provet kallar på eleverna att anta den objektiva, rationella och logiska naturvetar-identiteten, som inte fäller värderande omdömen eller uttrycker sig med ett emotionellt språk. Ett fåtal elever hemfaller åt denna position, medan majoriteten intar en egen agens, en trixterposition. Det visar sig genom att eleverna ger positiva och negativa värderingar och kryddar dessa med emotionella grammatiska markörer. Dessa lingvistiska drag visar att eleverna engageras av de ämnen de valt att skriva om, som kemi i kroppen, i medicin, i matlagning och om krig och miljöfrågor. Frågor som helt har förbigåtts i det nationella provet i sig. Med Haraways terminologi, kan man säga att eleverna Kick back!

Forskare: Marie Ståhl

Senast uppdaterad: 2022-10-14