Projektets olika delar

Forskningsprojektet Ensamstående föräldrar i svensk media: representationer av "ensamt" föräldraskap 2010-2020. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond 2020-2022. 

I forskningsprojektet undersöks framställningar av ensamföräldrar och deras familjeliv så som det beskrivs i olika genrer. I de första delstudierna granskas dagstidningarnas framställningar av ensamma mammor och ensamma pappor, och jämförs med varandra.

I kommande delstudier undersöks filmer och TV, men också så kallad life writing, det vill säga självbiografiskt baserade romaner och memoarer. Allteftersom arbetet fortlöper kommer också  jämförelser mellan olika textgenrer kunna göras, för att se vilka ensamföräldraliv som figurerar. Vems perspektiv och vems röst som står i fokus? Är det mödrars? Fäders? Eller (vuxna) barns?

Slutligen kommer definitioner av ensamföräldraskap undersökas i en särskild delstudie.

Senast uppdaterad: 2022-02-18