Om projektet

illustration på föräldrar i olika situationer
Illustration: Linnea Blixt

I detta forskningsprojekt undersöks framställningar av ensamföräldrar och deras familjeliv så som det beskrivs i olika medier och i olika textgenrer. Vi intresserar oss för frågor om vems perspektiv och vems röst som står i fokus: är det mödrars, fäders, eller (vuxna) barns? Vi intresserar oss också för aspekter som ensamhet, idéer om ”den andre föräldern”, och definitioner av ensamföräldraskap.

Vilka är ensamstående föräldrar?

Demografiska, politiska, teknologiska och juridiska förändringar under de senaste årtiondena har effekter på vem som är ensamstående förälder, och hur. Ensamstående föräldraskap uppkommer bland annat till följd av migration, skilsmässor, och utvecklingen inom assisterad reproduktion.

Idag har tjugofem procent av alla barn i Sverige föräldrar som inte lever tillsammans. En stor del av befolkningen har alltså erfarenheter av liv i ensamförälderhushåll. Men medan den ensamstående föräldern (särskilt den ensamma mamman) ofta uppfattas som ett vardagligt inslag i samhällsbilden, blir ensamstående föräldrar samtidigt specialfall som går emot familje-/parnormer, och som kan ha olika betydelser beroende på genus, klass, etnicitet och ålder.

Ny kunskap med tvärvetenskapliga perspektiv

Projektet bidrar med ny och viktig kunskap om hur det ensamstående föräldraskapet konceptualiseras och framställs i Sverige på tjugohundratalet, och om hur singelföräldrars sociala verkligheter och erfarenheter synliggörs i olika textgenrer och medier. Allteftersom arbetet fortlöper kan jämförelser också göras mellan olika textgenrer för att se vilka ensamföräldraliv som figurerar i vilken typ av text, i vilket medium och genre. 

Projektet är tvärvetenskapligt och analysen förenar perspektiv från humaniora och samhällsvetenskap, från kulturstudier och genusforskning.

Projektets olika delar

Senast uppdaterad: 2023-05-30