Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv

Detta projekt undersöker hur de psykiatriska sjukhusets kulturarv ”görs” i stadsutvecklingsprocesser med speciellt fokus på hur personer med psykisk ohälsa åminns. Projektets mål är att teoretisera de psykiatriska sjukhusens kulturarv och erbjuda verktyg för praktiskt arbete med detta kulturarv i samband med stadsutvecklingsprocesser.

Att göra kulturarv hänvisar till idén om att kulturarv är en kulturell process kopplat till mänskliga handlingar. Kulturarv förstås som ett verb – som något vi gör. Projektet fokuserar på Ulleråker (Uppsala) med utblickar till andra platser. I projektet studeras offentlig konst; gatu-, plats- och kvartersnamn samt kyrkogårdar.

Projektet ställer följande frågor:

  1. hur åminns personer med psykisk ohälsa under och efter statsutvecklingsprocesser?
  2. vilka processer skapar det psykiatriska sjukhusets kulturarv och hur ska detta kulturarv förstås?
  3. vilken roll spelar mentalism i görandet av det psykiatriska sjukhusets kulturarv.

En kritisk diskursanalys kommer att användas för att analysera hur personer med psykisk ohälsa åminns och den roll som mentalism spelar i detta. Metoden kommer att bidra till att identifiera diskurser och normativa processer som är aktiva i skapandet av detta arv. Materialet diskuteras med hjälp av Mad Studies som en teoretisk metod. Mad Studies strävar efter att ifrågasätta mentalistiska diskurser med syftet att avbryta dem. 

Projektet finansieras av Formas 2020-2022.

Se även projektsidan för det avslutade projektet Ulleråker – funktionsnedsättning och kulturarv.

Bild ett gult bostadshus som är en del av bostadsområdet Ulleråker, tidigare psykiatrikst sjukhus.
Ulleråker. Foto: Calle Eklund (Wikimedia Commons)

Publikationer och presentationer från projektet

Forskningsartiklar

Populärvetenskapliga artiklar

Presentationer och media

Forskare

Porträttbilld på Cecilia RodéhnCecilia Rodéhn 

Cecilia Rodéhn är fil. dr i Museum Studies från University of KwaZulu-Natal (Sydafrika), docent i kulturvård, och lektor i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Rodéhn är projektledare för detta forskningsprojekt, som finansieras av FORMAS. Hon leder även nätverket Heritage Transformations, finansierat av CIRCUS.

Kontakta Cecilia Rodén


Hedvig Mårdh

Hedvig Mårdh är fil. dr. i konstvetenskap. Hon arbetar som forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet och som lektor i kulturstudier vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintressen omfattar konst och konstnärliga praktiker i tidigare psykiatriska sjukhus, samt iscensättning av kulturarv i olika media, så som museiutställningar, offentlig konst, film och teater. 

Kontakta Hedvig Mårdh

Senast uppdaterad: 2022-11-23