Queer(y)ing Kinship in the Baltic region

Hur konstrueras, förstås och omförhandlas genus, sexualitet, nation och arv genom queera släktskap? Vad reproducerar vi när vi reproducerar?

Detta är ett empiriskt grundat och teoretiskt drivet projekt som undersöker hur queera familjer görs, representeras och behandlas i flera nationella kontexter runt Östersjön i början av 2000-talet och vad detta kan lära oss om hur släktskap, familj och framtid skapas.

Projektet består av fyra delstudier, varav en är en doktorsavhandling och kombinerar etnografiska, sociologiska och textbaserade metoder för att analysera fenomen som samkönat äktenskap, regnbågsfamiljer och queera former av omvårdnad och resursfördelning. Projektet har en unik design som bygger på mångårigt intellektuellt släktskap mellan projektdeltagarna och bygger vidare på tidigare studier av projektdeltagarna i syfte att decentrera den angloamerikanska dominansen inom fältet kritiska släktskapsstudier.

Med avstamp i intersektionell analys undersöks inte bara hur (queera) släktskapsformer reproducerar och utmanar våra förståelser av genus och sexualitet utan också hur frågor om ras/nation, klass, migration och medborgarskap formar och formas av dessa.

Det här projektet är placerat vid Södertörns högskola. Ulrika Dahl, professor vid Centrum för genusvetenskap är projekledare.

Senast uppdaterad: 2022-10-14