Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige

I detta avhandlingsprojekt undersöker jag beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och använder en kombination av kvalitativa metoder, såsom deltagande observation, intervjuer och policyanalys, med fokus på en samtida svensk kontext.

Min förhoppning är att bidra med en ökad förståelse kring hur politiska beslut, medicinska praktiker och kulturella antaganden om släktskap och kön påverkar varandra, samt hur familjers och individers möjligheter till reproduktivt självbestämmande påverkar livsvillkor och hälsa.

Forskningsprojektet är placerat på Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet men är också en del av WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola. Projektet är affilierat med det FORTE-finansierade projektet ”Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction”

Senast uppdaterad: 2022-11-04