Sexprat på nätet. Hur heterosexuella män diskuterar sexuella problem på diskussionsforum

Heterosexuella män har få arenor för att problematisera sin sexualitet, medan heterosexuella kvinnor och hbtq-personer har fler platser där sexualitet kan diskuteras. Män som lever heterosexuellt förväntas bara kunna ha sex och veta hur en ska göra. Genom internet öppnas dörrarna till en annan arena där även heterosexuella män kan diskutera sin sexualitet med andra. Just hur heterosexuella män hanterar sina sexuella problem är inte lika väl studerat som hur kvinnor och hbtq-personer löser sina, därför vill detta projekt ta tag i att beskriva och analysera hur heterosexuella män diskuterar sin sexualitet i diskussionsforum på internet, framför allt på de två forumen familjeliv.se och flashback.org. Utöver att synliggöra heterosexuella mäns hantering av sexuella problem i diskussionsforum är det centralt att visa på hur heterosexuella män interagerar gällande sexuella problem och hur konflikter kontra omsorg om varandra spelar in i att forma normer inom diskussionerna.

Syftet med detta projekt är att undersöka och problematisera hur genus, sexualitet och kropp gestaltas i internetdiskussioner om sexualitet, med speciellt fokus på öppna diskussionsforum där heterosexuella män tar upp sexuella problem. Mer specifikt innebär detta att projektet empiriskt ska visa på hur diskussioner om mäns sexuella problem och den sexuella praktik som försvåras utformas till struktur och innehåll. Dessutom ska diskussionerna analyseras utifrån hur de bidrar till att upprätthålla, ifrågasätta och förskjuta normer för genus, sexualitet och kroppen. Utgångspunkten är att den kunskap som inhämtas och utbyts via internet präglar och präglas av föreställningar om hur människor, och här specifikt män som lever heterosexuellt, bör ha sex beroende på faktorer som genus, sexuell orientering och kulturella normer för god respektive dålig sexualitet.

Målen med studien är 1) att öka kunskapen om hur interaktioner via diskussionsforum på internet, med specifikt fokus på sexuella problem bland heterosexuella män, tar sig uttryck, 2) att synliggöra hur sexuella problem bland män som lever heterosexuellt hanteras i interaktion med andra och hur normer för genus och sexualitet påverkar talet om sexuella problem, samt 3) att bidra med ny kunskap till forskningsfältet sexuell hälsa, samt till organisationer som arbetar med sexualupplysning och till hälso- och sjukvården.  

Kontakt: Renita Sörensdotter

Senast uppdaterad: 2022-10-14