Staging the successful student in higher education

Detta projekt undersöker relationen mellan lärandestrategier och konstruktioner av maskuliniteter och studentidentiteter i Sverige och England:

  • Vilka strategier använder manliga studenter för att främja framgång och undvika misslyckanden i prestigefyllda utbildningsmiljöer?

  • Vad gör en student "framgångsrik" och "misslyckad" från studenters perspektiv?

  • Vad hindrar eller underlättar studiegenomströmning, höga prestationer och god hälsa bland manliga studenter inom högre utbildning?

Bakgrund
Utbildning kretsar till stor del kring prestationer och framgång, något som får betydelse för studenters självbild och självkänsla. Studenters val av studier samt utbildningsprestationer skiljer sig också åt mellan män och kvinnor. Tidigare forskning tyder på att vissa studenter, trots höga ambitioner, använder strategier (t.ex. minskad ansträngning eller fusk) för att undvika att framstå som "dumma". Detta gäller särskilt i sammanhang som domineras av konkurrens- och prestationsorientering. Få studier har däremot undersökt processerna genom vilka könsmönster skapas, samt manliga studenter i priviligierade miljöer.

Forskningsdesign
Projektets teoretiska ramverk utgörs av teorier om självkänsla, genus och utbildning. Fokus ligger på tre prestigefulla utbildningar: Läkar- och Juristprogrammet samt Teknisk fysik. Den kvalitativa datan genereras av observationer, fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer med studenter, studentrepresentanter, studievägledare, lärare och studierektorer. Den jämförande designen möjliggör en förståelse av hur (nations- och programspecifika) strukturer hindrar eller underlättar manliga studenters användning av olika lärandestrategier.

Projektet löper mellan 2015 och 2018 och finansieras av Vetenskapsrådet
(dnr: 2014-2476).

Forskargruppen
Anne-Sofie Nyström, projektledare/forskare (Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet)
Minna Salminen Karlsson, forskare (Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet)
Carolyn Jackson, forskare (Educational Research, Lancaster University/UK)

Senast uppdaterad: 2022-10-14