Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som ett verktyg för att åstadkomma jämställda löner i den kommunala sektorn i Sverige

Löneskillnader mellan könen består, och den huvudsakliga förklaringen till att kvinnors löneläge är lägre än mäns är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och med olika arbetsuppgifter. För att komma till rätta med problemet med ojämställda löner skall alla svenska arbetsgivare undersöka eventuella könsrelaterade löneskillnader mellan likvärdiga arbeten. Olika arbetsvärderingssystem används för att bestämma vilka arbeten är likvärdiga..

Det är dock inte givet att de olika sätt som används vid värdering av arbeten innebär att man har rättvisande kriterier och använder dem på ett könsneutralt sätt. Det är inte heller givet att män och kvinnor som funnits ha likvärdiga arbeten också får lika lön. Projektet vill undersöka arbetsvärderings- och lönekartläggningsprocesser för att utröna i vilken grad dessa utgör ett könsneutralt verktyg som i slutändan resulterar i jämställda löner.

I studien följs fyra kommuner i deras lönekartläggningsprocesser. Fokus ligger på själva processen och hur den behandlar skillnaderna i mäns och kvinnors arbete och den lön dessa arbeten ger. I projektet observeras möten där arbetsvärdering diskuteras, till exempel mellan arbetsgivare och fackföreningar, det görs återkommande intervjuer med de personaladministratörer och fackrepresentanter som deltar i kartläggningen, om deras överväganden, och intervjuer med berörda politiker om hur lönekartläggningarnas resultat bör tas om hand

Projektet ger inte enbart kunskap om arbetsvärdering i förhållande till kön, utan också mer generell kunskap om hur personalavdelningar och fackföreningar resonerar kring värdering av olika kommunala arbeten. Detta ökar förståelsen för hur olika stereotypa föreställningar kan påverka löneutvecklingen för olika grupper av anställda utifrån till exempel socioekonomisk bakgrund, etnicitet och ålder.

Projekt finansierat av Forte, 2017-2019.

Projektmedlemmar: Minna Salminen-Karlsson, Centrum för genusvetenskap och Anna Fogelberg Eriksson, Linköpings universitet.

Senast uppdaterad: 2022-10-14