Vem kan bli fysiker? Diskurs, kultur och identitet i fysikutbildning

Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt där ett genusvetenskapligt perspektiv anläggs på huvudämnet fysikdidaktik tar detta projekt avstamp i frågor kring rekrytering och avhopp. Vem som attraheras av fysiken och vem som stannar tillräckligt länge på utbildningen för att bli “fysiker” handlar inte bara om individuella förmågor och val, utan påverkas också i hög grad av fysikens kultur och specifika diskurser inom institutioner och utbildningar.

Med hjälp av teoretiska begrepp som diskurs och identitet, och kvalitativa metoder som deltagande observation och grupp intervjuer så utforskar projektet frågor som: Hur upplever och konstruerar studenter fysikens kultur? På vilka sätt påverkar studenters upplevelser av klimatet på utbildningen deras lärande och delaktighet? Vilka normer kring identitet finns på utbildningen och hur relaterar dessa normer till bredare samhälleliga normer kring kön, kultur med mera?

Forskare: Anders Johansson


Läs mer i avhandlingen The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics.

Senast uppdaterad: 2022-10-14