Spegel, gravsten eller spjutspets

5. Spegel, gravsten eller spjutspets.
Malmström-Ehrling, Anna-Karin & Folkesdotter, Gärd (2007) (150 s.) 150 kr

Denna publikation handlar om den konst som finns utomhus i vår stadsmiljö. I fokus står frågor om konstens synliggörande av kön, om hur konsten konstruerar kvinnlighet och manlighet och hur den framställer relationer mellan kvinna och man. Konstens genusprägling kopplas till tiden och samhällsutvecklingen: Fungerar konsten som en spegel, en gravsten eller en spjutspets? Hur förhåller den sig till de förändringar i könsrelationer och tänkande om kön som skett under 1900-talet i Sverige?

Sju orter i Gävleborgs län har undersökts och materialet omfattar alla konstverk som under perioden 1920–2000 placerats utomhus i den offentliga miljön. Analysen visar på mycket tydliga tendenser beträffande
synliggörandet av kön och på starka och seglivade mönster i sättet att framställa kvinna och man och relationer mellan dem.

Studien behandlar även processen bakom tillkomsten av konsten: Vilka är aktörerna och deras roller? Hur kan förloppet från initiativ till verket på plats beskrivas? Vilken är uppfattningen om konstens funktion? Hur ser man på frågor om jämställdhet och genus? I jämförelse med offentlig verksamhet inom t.ex. utbildning, vård och omsorg har den konstnärliga utsmyckningen av allmänna platser sedan länge varit avsevärt mindre regelstyrd och stått under betydligt mindre demokratiskt inflytande – på gott, kanske också på ont? En kritisk reflektion över denna utsmyckning är hur som helst angelägen och politiskt relevant – det handlar nämligen om makt och inflytande över den miljö vi alla lever i.

Boken är ett bidrag till forskningen om konsten i det offentliga rummet, men den riktar sig inte bara till forskarvärlden. Den vänder sig också till olika aktörer med inflytande över stadsmiljöns utformning; kommunala tjänstemän och politiker, beslutsfattare inom landsting och stat liksom, naturligtvis, konstnärer.

BESTÄLL BOKEN