Projekt om ensamstående föräldrar beviljas RJ medel

2019-10-22

Riksbankens jubileumsfond har beviljat medel för ett treårigt projekt om representationen av ensamstående föräldrar i svenska medier 2010-20. 

Projektledare är professor Helena Wahlström Henriksson vid Centrum för genusvetenskap. Medverkar i projektet gör även professor Disa Bergnehr vid Högskolan i Jönköping. 

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar (föräldraskap, föräldrande) i dagspress, life writing film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Demografiska, politiska, teknologiska och juridiska förändringar under de senaste årtiondena har effekter på vem som är ensamstående förälder, och hur. Ensamstående förälder-familjer uppkommer bland annat till följd av migration, skilsmässor, och utvecklingen inom assisterad reproduktion (SCB 2014, 2016, 2018). Idag har tjugofem procent av alla barn i Sverige föräldrar som inte lever tillsammans. En stor del av befolkningen har alltså erfarenheter av liv i ensamförälderhushåll. Men medan den ensamstående föräldern (särskilt den ensamma mamman) ofta uppfattas som ett vardagligt inslag i samhällsbilden, blir ensamstående föräldrar samtidigt specialfall som går emot familje-/parnormer, på vis som är starkt kopplade till genus och klass.

Projektet bidrar med ny och viktig kunskap om hur det ensamstående föräldraskapet konceptualiseras och framställs, samt hur sådana föräldrars sociala verkligheter synliggörs i olika textgenrer i det samtida Sverige. Projektet är tvärvetenskapligt och analysen av ensamstående föräldrar förenar perspektiv från kulturstudier, socialt arbete och genusforskning.

Last modified: 2021-09-10