Om Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 och har enligt rektors instruktion till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta olika perspektiv på kön och genus, samt inkludera kritiska perspektiv på hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. Centrum ska samverka med samtliga vetenskapsområden. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare. 

Föreståndare för Centrum för genusvetenskap är Helena Wahlström Henriksson. Ställföreträdande föreståndare är Jenny Björklund

Historia
Centrum för genusvetenskaps historia går längre tillbaka än 2003, då Centrum gavs ett nytt namn, ett nytt uppdrag och nya lokaler. Redan 1982 inrättades nämligen Centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning som en självständig enhet vid Uppsala universitet. Redan från början var verksamheten centrerad runt forskning, utbildning och kommunikation. Att bjuda in gästforskare och gästföreläsare var också tidigt en del av Centrums ambition för att skapa en mer internationell och inspirerande akademisk miljö.

Under sina första år hade Centrum två anställda forskare: litteraturforskaren Birgitta Holm och psykologiforskaren Mona Eliasson, som också var föreståndare 1982–1990. Mellan 1990 och 2003 hade Centrum fem olika föreståndare: Eva Heggestad, Denise Malmberg, Gullög Nordquist, Valerie DeMarinis, och återigen, Mona Eliasson.

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 och har enligt rektors instruktion till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta olika perspektiv på kön och genus, samt inkludera kritiska perspektiv på hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. Centrum ska även samverka med samtliga vetenskapsområden, vilket sker både inom utbildning och forskning.

Margaretha Fahlgren tillträdde som föreståndare vid omorganisationen 2003. Under hennes tid som föreståndare växte Centrum från en liten organisation med omkring sex forskare till en internationell forskningsmiljö med cirka 30 forskare och anställda.

År 2006 utlyste Vetenskapsrådet medel för tre excellenscetra, där Centrum för genusvetenskap, tillsammans med Genuscentrum vid Umeå och Linköpings universitet fick dela på 60 miljoner kronor för att under en femårsperiod stärka sina genusforskningsmiljöer. Det internationella forskningsprogrammet GenNa: Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters var en del av denna satsning som leddes av Margaretha Fahlgren och koordinerades först av Tora Holmberg och sedan av Anita Hussénius.

Margaretha Fahlgren avgick som föreståndare i juli 2011 och efterträddes av Anita Hussénius som sedan var föreståndare 2011–2018. Under denna period rekryterades Centrums första professor i genusvetenskap, Gabriele Griffin, 2016. Samma år fick Centrum examensrätt på forskarnivå och antog sina första doktorander. År 2018 blev Klara Goedecke den första personen att disputera i genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Sedan 1 juli 2018 är Helena Wahlström Henriksson föreståndare vid Centrum för genusvetenskap och strax under 40 personer är verksamma vid Centrum.

Forskning
Vid Centrum för genusvetenskap bedrivs forskning inom ett stort antal områden. För närvarande finns sex aktiva forskargrupper: Education and Science, Family / Kinship, Technologization of the Everyday, Humanimal Studies, Queer Studies och Gender and Culture. Centrums forskare rör sig även inom flera andra forskningsområden. 

Centrums forskare har bakgrund i en mångfald av discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap samt medicin. En sådan tvärvetenskaplig grundstomme bidrar till en inspirerande miljö där såväl organisatoriska som vetenskapsteoretiska gränssnitt diskuteras och utvecklas.

Utbildning
Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och Centrum för genusvetenskap erbjuder därför en bred utbildning på grundnivå, där många vetenskapliga perspektiv är representerade. På grundnivå ges de fristående kurserna Genusvetenskap A, Genusvetenskap B och Genusvetenskap C. Vi har även kurser på distans. Våra kurser i genusvetenskap förenar en grundläggande orientering inom ämnet med en för var nivå ökande teoretisk och metodisk genomlysning. Du kan ta en kandidatexamen i genusvetenskap. På avancerad nivå kan du läsa Masterprogrammet i genusvetenskap.

Centrum erbjuder från och med hösten 2016 även forskarutbildning. Lediga doktorandtjänster utlyses på Uppsala universitets och Centrums hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-02-14