Feministisk genetik (FemGen)

Syfte: Sondera förutsättningarna för nytt forskningsområde i gränslandet mellan genus och genetik

Övergripande mål: Projektet FemGen ska bidra att bygga en mångfacetterad, forskningsbaserad bild av den biologiska forskningen.

Bakgrund: Det biologiska ämnesområdet har i och med den genteknologiska utvecklingen alltmer fokuserats på genetiska förklaringsmodeller, som kan ses som deterministiskt styrda. Biologisk determinism används av både forskare och i den allmänna debatten. Detta bidrar till könsstereotypa tankefigurer och föreställningar. Genetiska argument har använts för att legitimera utstötning, förtryck, maktskillnader m.m. (Lykke, 2009).

Ett helt annat synsätt är en postmodernistisk tolkning av genus där kön konstitueras sociokulturellt t.o.m. det biologiska könet (Butler, 1990). Även om synsätt inom både biologi och genusvetenskap oftast inte är exklusivt uteslutande finns en ämneskultur inom respektive ämne som styr vad som är acceptabelt och vad som inte är det.

Med en fot i både biologi och genusvetenskap har jag möjlighet att använda teorier som reciproka analytiska verktyg. I projektet analyseras forskningsartiklar i genetik med hjälp av genusperspektiv. Projektet avser att utmynna i en forskningsansökan för att bygga upp ett nytt forskningsområde ”Feministisk genetik (FemGen)”.

Forskare: Annica Gullberg

Last modified: 2022-10-14