Masterprogram i humaniora, inriktning genusvetenskap 120 hp

Hur ser idéer om kön och skillnad ut inom tongivande genusteoretiska inriktningar sedan 1900-talet? Hur samverkar kön/genus med andra maktdimensioner i samtiden? Vad handlar feministisk kulturkritik om? Vad är identitetspolitik, och är genus en fråga om identiteter eller praktiker? Hur lyfter genusforskningen fram vad som utmärker ”maskulinitet” och mäns erfarenheter? Om dessa och många andra frågor handlar kurserna i genusvetenskap på avancerad nivå.

Genusvetenskap på avancerad nivå innebär en ämnesmässig fördjupning mot ett urval av genusteoretiska frågor och genuskritiska forskningsfält. Inom ramen för kurserna i genusvetenskap ingår även inslag av vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation. Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, men eftersom genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne förekommer även forskningsperspektiv från andra områden; ämnet samlar också studenter med olika disciplinära bakgrunder.

Kursutbudet är starkt kopplat till de forskargrupper som är verksamma på Centrum för genusvetenskap. Som programstudent i genusvetenskap på den avancerade nivån har du goda möjligheter till samarbete med dessa grupper. Utöver kursstudier och praktik finns särskilda skrivarseminarier för studenter i genusvetenskap på avancerad nivå, inom ramen för den kurs som löper på lågfart genom utbildningens två år: ''Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess''. Denna kurs fungerar som ett komplement till den individuella handledningen av examensarbeten.

En examen i genusvetenskap på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, samt till exempel inom journalistik och kulturarbete.

Programmet inbegriper ett examensarbete om 45 hp och ett antal obligatoriska, teoretiska kurser: Genusteori, Masculinities, Gendered Bodies: Theories and Challenges, Feminist Cultural Studies, Identitet, praktik, politik, samt Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess. Programmet innehåller även valbara kurser som du kan välja från historisk-filosofiska fakultetens kursutbud. Du kan även, i samråd med studierektor, välja kurser vid andra fakulteter eller universitet, i Sverige eller utomlands. Under det andra året erbjuds du möjlighet att göra praktik vid företag, organisationer eller myndigheter.

Om du väljer att göra en ettårig magister ingår i denna ett examensarbete om 30 hp och två obligatoriska kurser, Genusteori och Gendered Bodies samt två valbara kurser. En avslutad magisterexamen kan byggas på med en ettårig masterutbilding. I denna ingår en uppsats om 15 hp. För mer information, kontakta studierektor.

För mer information om programmets innehåll och rekommenderad studiegång se programmets allmänna studieplan. En individuell studieplan läggs upp för varje student i samråd med studierektor i början av utbildningen och följs upp under utbildningens gång.

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 40p/60hp genusvetenskap eller motsvarande kunskaper.
Urval: Platsgaranti 

Utbildningsplan och anmälan