Diskriminering och trakasserier

Uppsala universitets studiemiljö ska präglas av öppenhet och respekt. Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier på Uppsala universitet. 

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Detta regleras i diskrimineringslagen.

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR TRAKASSERIER ELLER KRÄNKNINGAR?

Om du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar har universitetet en skyldighet att utreda vad som har hänt. Universitetet har ansvar för att genomföra åtgärder, för att förhindra fortsatta trakasserier eller kränkningar. Det är du som känner dig utsatt som avgör om ett beteende eller handling är ovälkommen.

Du som student kan kontakta

  • Föreståndare: Föreståndaren har ansvar för att utreda trakasserier och kränkande särbehandling på institutionen. Föreståndaren ansvarar för att trakasserierna eller kräkningarna upphör.
  • Studievägledare: Studievägledaren har tystnadsplikt. Vill du göra en anmälan kan studievägledaren vara ett stöd i detta.  
  • Du kan också prata med till exempel en lärare eller studierektor eller någon annan i universitetets personal som du har förtroende för.

I diskrimineringslagen finns förbud mot repressalier. Den innebär att den som anmält eller påtalat trakasserier eller diskriminering inte får bestraffas eller utsättas för dålig behandling.

Om du behöver stöd i kontakt med universitetet

Om du vill prata med någon om hur du mår

Mer information

På Uppsala universitetets gemensamma webb finns mer information om vad trakasserier och kränkande särbehandling är och hur Uppsala universitet arbetar för en studiemiljö fri från diskriminering.  

Senast uppdaterad: 2022-10-07