Genusvetenskap B

Hur samverkar kön/genus med maktordningar som klass, ”ras” och etnicitet? Vad innebär egentligen Foucaults maktbegrepp, och varför är det viktigt inom genusvetenskapen? Vilka metoder används i genusvetenskaplig forskning? Hur ser en genusvetenskaplig uppsats ut?

Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen Genusvetenskap B. Kursen innebär både en fördjupning och en breddning i relation till Genusvetenskap A. Du tränas i akademiskt skrivande och i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv, bland annat genom ett självständigt uppsatsarbete. Undervisningen sker framför allt genom seminarier, men föreläsningar förekommer också.

Genusvetenskap B består av följande delkurser:

B1: Genusteoretisk fördjupning, 7,5 hp
Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.

B2: Tematisk fördjupning, 7,5 hp
Delkursen belyser ett eller flera teman inom genusvetenskapen och ger redskap för att diskutera och problematisera centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor.

B3: Genusvetenskapliga metoder, 7,5 hp
Delkursen introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet.

B4: Uppsats, 7,5 hp
Delkursen ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Genusvetenskap B ges varje hösttermin i Uppsala och varje vårtermin på Campus Gotland i Visby.

Kursplan för Genusvetenskap B