Genusvetenskap C

Genusvetenskap C innebär ytterligare fördjupning och breddning i relation till Genusvetenskap B, och större fokus ligger på självständighet och vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen sker nu huvudsakligen genom seminarier och individuell uppsatshandledning.

Genusvetenskap C består av följande delkurser:

C1: Genusvetenskapliga texter, 7,5 hp
Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om genusvetenskaplig teoriutveckling. Den utgår ifrån ett urval genusvetenskapliga texter och teman, där fokus ligger på närläsning, diskussion och kritiska förhållningssätt.

C2: Genusvetenskaplig metodologi, 7,5 hp
Delkursen ger fördjupad kunskap om genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning.

C3: Självständigt arbete på kandidatnivå, 15 hp
Delkursen ger färdigheter i att producera en genusvetenskaplig text. Vidare ger den fördjupad träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Genusvetenskap C ges varje vårtermin i Uppsala.

Kursplan för Genusvetenskap C