Utbildning vid Centrum för genusvetenskap

Hur påverkas människor av maktförhållanden, förväntningar och normer knutna exempelvis till kön, sexualitet, klass och etnicitet? Hur görs kön i vardagen, till exempel i medier, nära relationer, politik och arbetsliv?

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som växt fram ur den feministiska kritiska forskningen om kön och makt. Inom ämnet ryms olika inriktningar såsom feministisk forskning, kvinnovetenskap, jämställdhetsforskning, maskulinitetsforskning, postkoloniala studier, queer- och sexualitetsforskning.

I fokus för utbildningen står kön och genus som sociala och kulturella konstruktioner både i det svenska samhället och med globala utblickar. Utgångspunkten är de varierande maktförhållanden som historiskt, kulturellt och socialt definierat och villkorat kvinnor och mäns roller och status i samhället. Inom genusvetenskapen problematiseras även andra identitetskategorier bortom den mer traditionella uppdelningen i kvinnligt/manligt. Ämnet synliggör och ifrågasätter samhälleliga normer kring exempelvis sexualitet, queer, etnicitet, rasifiering, klass, ålder och funktionalitet. Genusvetenskap innebär att kritiskt reflektera över begrepp såsom makt, politik, normal och normalitet liksom aktörskap.

A-kursen ger en bred kompetens i aktuella teoretiska inriktningar. Under kursen belyses kön/genusdimensioner i ämnesområden såsom sexualitet/er och kroppslighet, arbetsliv och familjeliv, liksom populärkultur, litteratur och bild. B- och C-kurserna innebär en teoretisk och metodisk fördjupning inom aktuella tematiska områden. På dessa nivåer är metod- och vetenskapsteoretiska frågor centrala och studenten tränas i att genomföra undersökningar inom det genusvetenskapliga kunskapsfältet på ett självständigt sätt.

Kompetens inom genusområdet efterfrågas av många myndigheter och organisationer både inom offentlig och privat sektor. Studier i genusvetenskap är även meriterande och användbara inom exempelvis journalistik och medier, teater, litteratur och annan kulturverksamhet.

Oavsett om du väljer att läsa genusvetenskap som huvudämne eller som biämne kommer du att ha nytta av din kunskap, vad du än ägnar dig åt i framtiden. Inom en lång rad organisationer och myndigheter, både inom offentlig och privat sektor, finns behov av personer som arbetar med jämställdhetsfrågor och genusperspektiv. Tidigare genusstudenter arbetar bland annat som journalister, brandmän, läkare, sexologer, departementssekreterare och kulturarbetare. Genusvetenskap är helt enkelt ett mångsidigt ämne som innebär många framtidsmöjligheter. Läs gärna vår egen alumnundersökning och den nationella alumnundersökningen för att få reda på vad tidigare studenter tycker om utbildningen.

Våra kurser
Centrum för genusvetenskap erbjuder en bred utbildning där studenterna möter genusforskning från främst humaniora och samhällsvetenskap. På grundnivå ges de fristående kurserna Genusvetenskap A, Genusvetenskap B och Genusvetenskap C, och om du vill kan du ta en kandidatexamen i genusvetenskap. Vi har även kurser som kan läsas på distans. På avancerad nivå kan du läsa Masterprogrammet i genusvetenskap. Programmet är tvåårigt, men möjlighet till magisterexamen (ett år) finns också. Masterkurserna i genusvetenskap är sökbara för dig med kandidatexamen.

Senast uppdaterad: 2022-12-21